Fogyatékosok Országos Diák-,
Verseny- és Szabadidősport Szövetsége
PÁLYÁZAT – CIVIL OPERATÍV PROGRAM

                                            PÁLYÁZAT – CIVIL OPERATÍV PROGRAM


„ A társadalmi szerepvállalás fellendítését, a civil társadalom megújulását segítő helyi kezdeményezések”
A Civil Fejlesztési Ügynökség pályázatot ír ki a Civil Operatív Program keretében A társadalmi szerepvállalás fellendítését, a civil társadalom megújulását segítő helyi kezdeményezések céljából.


                          


A pályázat célja Magyarországon a civil tevékenység igen aktívnak mondható és hosszú múltra tekint vissza. A politikai és gazdasági rendszerváltás fokozta a civil tevékenységet, ami időben alig két évtizede történt.

Nemzetközi összehasonlításban széles körűnek tekinthető a társadalmi részvételi lehetőség Magyarországon a Strukturális Alapok operatív programjainak előkészítésében és felhasználásában. Ez a részvétel viszont kevéssé hatékony, inkább csak reprezentálja a kormányzat a partnerséget ezzel. A különböző EU-s civil pályázati lehetőségek hazánkban is megjelentek, de a forrásokhoz való hozzáférés számukra még mindig nehézkes.

Változások szükségesek ahhoz, hogy sokkal hatékonyabban kerüljenek a támogatások felhasználásra. A civil szervezetek kérdésköre az Európai Unióban a tagállamok „hatáskörébe” tartozik. Nincsenek közös irányelvek, szabályok, sőt egységes meghatározások sem. Így a különböző tagállamok teljes mértékben saját jogrendszerük alapján kezelik a civil szervezeteket. Ez azt is magával vonja, hogy a különböző országokban meglévő gyakorlat nem mindig ültethető át a másik országra, figyelni kell a szabályozási és definíciós különbségekre.

Az Európai Unió elismeri, hogy a civil szervezetek körét nehéz meghatározni (mivel céljaikban, struktúrájukban és motivációikban erőteljesen különböznek, és jogi hátterük sem egységes) leginkább az NGO, azaz nem-kormányzati szervezet megfogalmazást használja. Az Európai Bizottság által kiadott „Fehér Könyv az európai kormányzásról” című dokumentum értelmezése szerint civil társadalom alatt a szakszervezetek és a munkaadók szervezetei (az ún. „szociális partnerek”), a nem kormányzati szervezetek, a szakmai, a karitatív és a bázisszervezetek, az állampolgárokat a helyi életbe bekapcsoló szervezetek, illetve, az egyházak és a vallási közösségek értendők. Ez a fogalom tehát egy szélesebb társadalmi bázist ölel fel. Az EU szóhasználatában mindezek jelentik a „civil párbeszéd” alanyait. Magyarországon a kormányzat az EU definíciója szerinti szociális partnereket együttesen kívánja bevonni, kivéve a történelmi „nagy” egyházakat, akiket külön kezel. Azonban a pályázatok által támogatni kívánt magyar, bejegyzett és ténylegesen működő szervezettel rendelkező egyesületek, alapítványok – akik nem végeznek gazdasági tevékenységet és nem is képviselik a gazdasági tevékenységet folytató vállalatokat – alkotják klasszikusan a civil szektort. A társadalmi szerepvállalás fellendítését célzó, a civil társadalom megújulását segítő egyes beavatkozási területeket a kormányzat szintén központilag koordinálja, azonban a Strukturális Alapok terhére felhasználható források célja nem minden esetben találkozik a szektorban ténylegesen dolgozó érintett szervezetek alapvető tevékenységével. Emiatt pedig érdeksérelem éri a pályázó szervezeteket, hiszen sok esetben nem arra pályáznak, ami az eredeti elképzeléseikben szereplő problémára fókuszál, hanem arra, ami a központi szabályozás mentén megjelenik a pályázati felhívásokban. Szükséges tehát egy olyan alternatív pályázati konstrukció lebonyolítása, melyben valós célként jelenik meg a non-profit szektor szereplőinek saját, meghatározott elképzeléseinek megvalósítása, az előre kitűzött központi irányelvek mellőzésével.